Algemene Voorwaarden van DUPONZOO

 Deze website is eigendom van Duponzoo bvba.


DUPONZOO

Kleppestraat 46
8890 DADIZELE
België

Telefoon:  +32 (0)56/50.25.70


E-mailadres: infoweb@duponzoo.be


Bereikbaarheid:

Maandag enkel open in de namiddag van 13:00 tot 19:00

Dinsdag is de winkel gesloten.
Vanaf woensdag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 12:00 uur, en van 13:00 tot 19:00 uur.
Zaterdag en zondag doorlopend open van 9:30 tot 19:00 uur.

Ondernemingsnummer: BTW BE 451-857-276

KBC Bank                                                                                   Crédit du Nord
IBAN BE07 7380 3648 6166                                                          IBAN: FR76 3007 6028 9629 8175 0420 011
BIC/ SWIFT: KREDBEBB                                                               BIC/SWIFT: NORDFRPP

 
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Duponzoo shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Op de Algemene Voorwaarden van Duponzoo is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

Aankoop en Betaling

 

 • De overeenkomst tussen Duponzoo en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Duponzoo gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

 • Duponzoo behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..

 

 • Duponzoo bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..

 

 • Betaling van producten gekocht bij Duponzoo geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.

 

 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

 

 • In geval van niet tijdige betaling is Duponzoo bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen

 

 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Productinformatie

 

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DUPONZOO is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 

 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. DUPONZOO doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal DUPONZOO u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

 

 • De producten aangeboden door Duponzoo voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

 

 • Het is mogelijk dat Duponzoo op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Duponzoo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Prijzen

 

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel*, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.

 

 • Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop.

 

 • De prijzen zoals vermeld zijn enkel geldig op de webshop. In geen geval kan een prijs op de webshop in één van onze winkels worden geclaimd.

 

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen.

 

Duponzoo behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duidelijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie,  de nodige prijsaanpassingen te doen.

Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.

Duponzoo en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door Duponzoo of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.

Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door Duponzoo onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van Duponzoo teruggenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Duponzoo of rechthoudende derden. 

Vragen en klachten

 

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 

 • Duponzoo behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

Geschillen

 

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

 

 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Duponzoo , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brugge , tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


Duponzoo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Duponzoo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 


DUPONZOO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Duponzoo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Duponzoo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 


Duponzoo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 


Categorieën

Informatie

 • 5fe61c144017f4fa5059ffa8e7f373f2.jpg
Accept

Site use cookies